DMCR NEWS

ทช. ถกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ

  • 23 เม.ย. 2564
  • 1,174
ทช. ถกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ

          วันที่ 23 เมษายน 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ได้มีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และผ่านระบบ Video Conference
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน พร้อมทั้งปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัว และเร่งรัดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (ตัวชี้วัดระดับกรม) อีกทั้งพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรม ทช. ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง