DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ดอนหอยหลอด ติดตามสถานการณ์พื้นที่ประสบวาตภัย

  • 10 พ.ค. 2564
  • 859
อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ดอนหอยหลอด ติดตามสถานการณ์พื้นที่ประสบวาตภัย

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (อทช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พื้นที่ประสบวาตภัยบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พร้อมทั้งประชุมหารือแนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) นายศราวุธ กล้วยจำนง นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บางจะเกร็ง ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ประกอบการร้านค้า ชาวบ้านผู้ได้รับผลการะทบจากเหตุการณ์วาตภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

          จากการลงสำรวจพื้นที่เบื้องต้นพบว่า ร้านค้า ร้านอาหาร ได้รับความเสียหาย จำนวน 15 ราย ซึ่งอาคาร ร้านค้า และร้านอาหาร ที่เสียหายดังกล่าว ก่อสร้างอยู่ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 โดยในที่ประชุม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัยในครั้งนี้ด้วย โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับ จังหวัด และเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย พร้อมกับรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป พร้อมทั้งกำชับเรื่องการก่อสร้างซ่อมแซมร้านค้า ร้านอาหาร ให้ดำเนินการในพื้นที่ตามที่ดินเอกสารสิทธิ์ ห้ามไม่ให้รุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง