DMCR NEWS

กรม ทช. จัดประชุมพิจารณากฎกระทรวง และประกาศกระทรวง กำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

  • 18 พ.ค. 2564
  • 662
กรม ทช. จัดประชุมพิจารณากฎกระทรวง และประกาศกระทรวง กำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณากฎกระทรวง และประกาศกระทรวง กำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
  
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 8 ฉบับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีก 5 ฉบับ เพื่อพิจารณาเนื้อหาในมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงดังกล่าว มาพิจารณาเปรียบเทียบ กับมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ทช. 2558 โดยไม่ให้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ทับซ้อนหรือขัดแย้งกัน เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ทั้งนี้ กรม ทช. และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมประชุมหารือในรายละเอียดอีกครั้ง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง