DMCR NEWS

“กรมทะเล” หารือร่วมกับ “TGO” ในประเด็นคาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า พร้อมแนวทางการดำเนินงาน และการแบ่งปัน กรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ

  • 17 ก.ย. 2564
  • 745
“กรมทะเล” หารือร่วมกับ “TGO” ในประเด็นคาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า พร้อมแนวทางการดำเนินงาน และการแบ่งปัน กรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ

           วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 9 กรม ทช. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง หารือความร่วมมือกับนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคณะ ในประเด็นคาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า พร้อมแนวทางการดำเนินงาน และการแบ่งปัน กรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ พร้อมกันนี้ อธิบดี ทช. ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เนื่องจากเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6)

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง