DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทราย (Sand Dune) จ.ชุมพร

  • 11 ต.ค. 2564
  • 294
ทช. ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทราย (Sand Dune) จ.ชุมพร

        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทราย (Sand Dune) อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมีบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และกรมการท่องเที่ยว (กทท.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 กรมการท่องเที่ยว
          ที่ประชุม ได้หารือถึงการจัดทำแผนและศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายดังกล่าว ซึ่งมีการศึกษาออกแบบโครงการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทราย เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและกำหนดรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทราย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง