DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประจำปี 2564

  • 25 พ.ย. 2564
  • 345
กรมทะเล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประจำปี 2564

        วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2564 และเปิดการปฐมนิเทศกำลังพล ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศรชล. รวมถึงกรรมการบริหารจากหน่วยงานหลักของ ศรชล. ในการนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
         ที่ประชุมได้หารือนโยบายการปฏิบัติงานของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มุ่งเน้นการการพัฒนา ศรชล. ในทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานแบบบูรณาการและการพัฒนา ศรชล. มีความเป็นรูปธรรมและ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ในห้วงปี พ.ศ. 2566 – 2570  พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต่างๆเพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ต่อไป โอกาสนี้ กรมฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดปี พ.ศ. 2564 ภายใต้การทำงานร่วมกับ ศรชล. อีกด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง