DMCR NEWS

ทช.ประชุมคณะทำงานโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯครั้งที่ 3

  • 17 ก.ค. 2558
  • 1,157
ทช.ประชุมคณะทำงานโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2558 โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในกรมฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว สามารถปรับตัวตอบสนองบทบาทภารกิจหรือบริบทในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง