DMCR FACEBOOK

ป้องกันเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลองเหนือคลอง

  • 20 พ.ค. 2565
  • 79
ป้องกันเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลองเหนือคลอง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ลาดตระเวน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และรักษาทรัพยากรป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลองเหนือคลอง และป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ท้องที่ บ้านไร่ใหญ่ ม.๑ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง