DMCR FACEBOOK

เก็บข้อมูลเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อนุรักษ์ทะเลบูรพา

  • 28 พ.ค. 2565
  • 26
เก็บข้อมูลเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อนุรักษ์ทะเลบูรพา

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพื้นที่ชายฝั่งทะเล ๒๔ จังหวัด เพื่อสอบถามข้อมูลด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอาชีพในการดำรงขีวิตของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง โดยครั้งนี้ได้สำรวจในเขต จ.ชลบุรี รวม ๕ กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงชายฝั่งบางพระ กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม กลุ่มอนุรักษ์ปูไข่นอกกระดองบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่๓ และกลุ่มทะเลบูรพา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง