DMCR NEWS

"ที่ปรึกษา รมว.ทส." พร้อม "ปกท.ทส." นั่งหัวโต๊ะรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. เน้นย้ำลดการสร้างมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างมิติใหม่ในการทำงานแบบมีส่วนร่วม

  • 18 มิ.ย. 2565
  • 1,352
"ที่ปรึกษา รมว.ทส." พร้อม "ปกท.ทส." นั่งหัวโต๊ะรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. เน้นย้ำลดการสร้างมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างมิติใหม่ในการทำงานแบบมีส่วนร่วม

          วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร

          ในการนี้ ท่านที่ปรึกษา รมว.ทส. และปกท.ทส. นำคณะร่วมปลูกต้นจิกทะเล จำนวน 44 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 จากนั้น ที่ปรึกษา รมว.ทส. และปกท.ทส. ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการสำคัญจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ โดยท่านที่ปรึกษา รมว.ทส. ได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าให้ได้ตามเป้าหมาย ลดมลภาวะที่เป็นพิษ เพิ่มสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง เสริมสร้างกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง พร้อมกันนี้ ปกท.ทส. เน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ การมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางทางคาร์บอน โดยให้ร่วมกันปลูกป่าแบบเชิงรุก ร่วมกับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ สร้างมิติใหม่ในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง