DMCR FACEBOOK

รับน้องๆ กัลยาณีศรีธรรมราช ชมป่าชายเลนปากนคร

  • 3 ก.ค. 2565
  • 91
รับน้องๆ กัลยาณีศรีธรรมราช ชมป่าชายเลนปากนคร

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ ต้อนรับคณะครู นักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ๒๕๐ คน ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยให้ข้อมูลตลอดทางเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ร่วมกันปลูกเสริมป่าชายเลนและ เก็บขยะตกค้างในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านปากนคร ม.๑ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง