DMCR FACEBOOK

พาสำรวจระบบหาด หาดลายัน และหาดในทอน

  • 27 ส.ค. 2565
  • 2,012
พาสำรวจระบบหาด หาดลายัน และหาดในทอน

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสัณฐานชายหาด เพื่อจัดทำข้อมูลภาพตัดขวางชายหาด (Beach  profile) บริเวณหาดลายัน (ระบบหาดอ่าวบางเทา T7E207) ต.เชิงทะเล และหาดในทอน (ระบบหาดในทอน T7E204) ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้การสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยสำรวจที่หาดลายัน ๓๐๐ เมตร และหาดในทอน ๑,๐๐๐ เมตร ครบ ๑๔ แนวสำรวจ ผลการสำรวจเบื้องต้นทั้งพื้นที่หาดลายันและหาดในทอนไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง พบร่องรอยของคลื่นซัดฝั่งบางพื้นที่ มีความลาดชันชายหาด ๓-๕ องศา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง