DMCR NEWS

"ประวิตร" ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้าน "กรม ทช." รายงานความคืบหน้ากำแพงกันคลื่นริมชายฝั่ง

  • 9 ก.ย. 2565
  • 155
"ประวิตร" ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ด้าน "กรม ทช." รายงานความคืบหน้ากำแพงกันคลื่นริมชายฝั่ง

            วันที่ 9 กันยายน 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนอธิบดี ทช. เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
            ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ทช. คือ ที่ประชุมรับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 เมตร ขึ้นไป โดย ทช. ได้เสนอให้มีการทบทวนนำกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่งกลับมาเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ได้นำเสนอแผนการดำเนินการ ดังนี้ 1) ประมวลข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทบของการก่อสร้างกำแพงริมชายหาด ติดแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 เมตร ขึ้นไป จาก ทช. และจากรายงาน EIA ของโครงการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งความเห็นของผู้ร้องเรียน 2) เสนอ คชก. โครงการโครงสร้างพื้นฐานของน้ำ พิจารณาให้ความเห็น 3) เสนอคณะทำงานพิจารณาทบทวน โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) ยก (ร่าง) ประกาศ ทส. กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนทางกฎหมาย และ 5) สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป


   
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง