DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ร่วมหารือเตรียมจัด “มหกรรม ทส. พบประชาชน 4 ภาค พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

  • 23 ก.ย. 2565
  • 91
รองอธิบดี ทช. ร่วมหารือเตรียมจัด “มหกรรม ทส. พบประชาชน 4 ภาค พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

          (เมื่อวานนี้) 22 กันยายน 2565 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินโครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          การประชุมครั้งนี้ ปกท.ทส. ขอให้ทุกหน่วยงานนำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคอีสาน จัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกรมป่าไม้ ภาคกลาง จัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ภาคใต้ จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งได้แนะแนวทางการจัดงานให้มีความทันสมัย สะท้อนถึงความโดดเด่นของแต่ละภาคอย่างชัดเจนและดึงดูดความสนใจ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักศึกษา อีกทั้งให้ดำเนินการในลักษณะเวทีแลกเปลี่ยน สร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินงาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง