DMCR NEWS

อธิบดี ทช. เข้าทำงานมอบแนวทางพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

  • 3 ต.ค. 2565
  • 257
อธิบดี ทช. เข้าทำงานมอบแนวทางพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

          วันที่ 3 ตุลาคม 2565 (เวลา 08.00 น.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะร่วมสักการะพระพรหมประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงาน โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว จากนั้น อธิบดี ทช. เดินทางไปยังห้องทำงาน ชั้น 9 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9  และผ่านระบบ video conference

 

 

          ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมและเงินกันเหลื่อมปี อีกทั้งโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2566 ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดี ทช. ได้ให้เกียรติมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปรับตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก นอกจากนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย 3 ดี ประกอบด้วย ทัศนคติที่ดี ความรู้ที่ดี และปฏิบัติที่ดี โดยทุกส่วนต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ อัพเดทข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน เกาะติดสถานการณ์และเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณชนให้รวดเร็ว รอบคอบ และถูกต้อง ตลอดจนยกระดับงานด้านกฏหมาย การบุกรุกและคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน  การทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน โดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ให้สอดรับกับนโยบายของ รมว.ทส. รวมถึงเรื่องให้เจ้าหน้าที่กรมทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้ย้ำถึงเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมนโยบายการทำงาน 7 ข้อ ทั้งด้านทะเล ป่าชายเลน ชายฝั่ง และเครือข่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งหลังจากนี้จะนัดหมายเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมฯ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง