DMCR FACEBOOK

อทช. ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

  • 1 ธ.ค. 2565
  • 146
อทช. ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 น.อ.สุพัฒน์ แก้วภา หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนเขตพระราชฐานงานชาวที่และระบบ ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าแผนกราชการในพระองค์ 918 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม และร่วมลงพื้นที่สำรวจที่หมายเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงรูปแบบพลับพลาพิธี การจัดเตรียมแท่นวางศิลาฤกษ์ รวมถึงการจัดเตรียมงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง