DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมจัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี

  • 27 ม.ค. 2566
  • 61
กรม ทช. ร่วมจัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี

วันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (สทช.7)โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับโรงเรียนสามัคคีอิสลาวิทยา  อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี โดยมีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  58 คน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริงและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร ป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง