DMCR FACEBOOK

"รองอธิบดี ทช." ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2566

  • 23 มี.ค. 2566
  • 217
"รองอธิบดี ทช." ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมรองอธิบดี ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนที่พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มประเทศไทย โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ (Strengthening Climate – Smart Rice Farming: Thai Rice GCF) การปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง