DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมวางทุ่นเขตชะลอเรือและกำหนดกติกาอนุรักษ์พะยูนเกาะมุกด์

  • 24 มี.ค. 2566
  • 291
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมวางทุ่นเขตชะลอเรือและกำหนดกติกาอนุรักษ์พะยูนเกาะมุกด์

วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง ร่วมประชุมเตรียมวางทุ่นเขตชะลอเรือและกำหนดกติกาอนุรักษ์พะยูนเกาะมุกด์ ซึ่งเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่เกาะมุกด์ เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดกับพะยูนที่เข้ามาหากินในพื้นที่ใกล้ฝั่ง โดยเฉพาะการเดินเรือในพื้นที่แหล่งอาหารของพะยูน ณ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
สำหรับการเตรียมวางทุ่นขะลอเรือ เป็นความร่วมมือกันของอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง มูลนิธิอันดามัน สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง และชุมชมบ้านเกาะมุกด์ เพื่อวางกำหนดจุดวางทุ่น ธงชะลอเรือ และเส้นทางเดินเรือ ตลอดจนกำหนดกติกาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่เกาะมุกด์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง