DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและประเมินประสิทธิภาพไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.เพชรบุรี

  • 9 เม.ย. 2566
  • 2,277
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและประเมินประสิทธิภาพไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.เพชรบุรี

วันที่ 9 เมษายน 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สทช.3 ลงพื้นที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระบบหาดบางตะบูน-บางแก้ว (T3A065) เพื่อสำรวจและประเมินประสิทธิภาพไม้ไผ่ภายหลังจากการดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะทางแนวไม้ไผ่ 1,750 เมตร โดยทำการสุ่มประเมินและสำรวจ จำนวน 16 ตำแหน่ง ผลสำรวจพบว่ามีไม้ไผ่คงเหลือประมาณ 90-95 % ซึ่งมีสภาพแข็งแรงสามารถลดความรุนแรงของคลื่นและเร่งการตกตะกอนได้ อีกทั้งยังพบสัตว์เกาะติด ได้แก่ เพรียง หอยนางรม และหอยก้นแหลม บริเวณพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่เริ่มมีการสะสมของตะกอนและพบการกระจายพันธุ์ของลูกไม้แสมทะเล รวมทั้งยังพบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนอื่น ๆ ได้แก่ ต้นโกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก และแสมทะเล นอกจากนี้จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์ในการทำประมงบริเวณแนวไม้ไผ่และบริเวณใกล้เคียงได้แก่ หอยเสียบ และหอยตลับ ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบในการวางแผนงบประมาณกำหนดพื้นที่ปักไม้ไผ่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง