DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นคลื่น จ.นครศรีธรรมราช

  • 14 พ.ค. 2566
  • 1,607
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นคลื่น จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง ลงพื้นที่ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดอ่าวปากพนัง (T6A150) เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น พร้อมทั้งบันทึกภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนที่ ของโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะทางแนวไม้ไผ่ 2,300 เมตร ครอบคุมพื้นที่ประมาณ 280 ไร่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นต่อไป  โดยผลจากการสำรวจหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นในเบื้องต้นครั้งนี้พบว่ามีตะกอนเลนสะสมตัวมากขึ้นจากปีก่อน และพบพรรณไม้ป่าชายเลนประเภท ต้นโกงกาง และต้นแสม ทั้งนี้ กอช. จะนำผลสรุปจากการติดตามดังกล่าวประสานกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ในการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันคลื่นลมตามธรรมชาติ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง