DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านป่าชายเลน ภายใต้โครงการฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ จ.สตูล

  • 16 พ.ย. 2566
  • 309
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านป่าชายเลน ภายใต้โครงการฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ จ.สตูล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล),ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลพิมาน ตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ป่าชายเลนตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในส่วนของกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าโคกพะยอม เพื่อถ่ายทอดความรู้วิธีการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ให้กับประชาชน นักเรียน ตำบลพิมาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าอบรมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ให้รู้ถึงคุณค่าของป่าชายเลน มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเพาะชำ และการดูแลกล้าไม้ป่าชายเลน พร้อมรับฟังการบรรยายความรู้ เรื่อง การฟื้นฟู และการเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนอย่างถูกวิธี จากเจ้าหน้าที่ศอปล.24 และเรื่อง พลังต้นกล้า รู้คุณค่าป่าชายเลน จากเจ้าหน้าที่ศอทลจ.สตูล โดยมีนายเอกชัย เถรว่อง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์เปิดโลกบ้านโคกพยอม ชุมชนบ้านโคกพยอม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง