DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง MOU ร่วม 4 หน่วยงานพันธมิตร วางแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปกป้อง “โลมาอิรวดี” ในบริเวณทะเลสาบสงขลา

  • 27 พ.ย. 2566
  • 872
กรมทะเลชายฝั่ง MOU ร่วม 4 หน่วยงานพันธมิตร วางแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปกป้อง “โลมาอิรวดี” ในบริเวณทะเลสาบสงขลา

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดี ในบริเวณทะเลสาบสงขลา ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมทางหลวงชนบท และกรมประมง  โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรม ทช. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนกรม อส. และนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในการนี้ นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมราชรถสโมสร อาคาราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

          สำหรับการจัดทำ MOU ฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม นำไปสู่การปฏิบัติในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา โดยเบื้องต้นมีแผนจัดทำแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 67-71 ประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ การลดภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่อโลมาอิรวดีและแหล่งที่อยู่อาศัย การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาและการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ การศึกษาวิจัยนิเวศวิทยาและชีววิทยาของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประชากรโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา การดำเนินงานอนุรักษ์โลมาอิรวดีและการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา เพื่อปกป้องคุ้มครองโลมาอิรวดี และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์  นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง