DMCR NEWS

กรมทะเล จับมือ สสส. ผนึกกำลังภาคพลเมือง ถ่ายทอดองค์ความรู้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 8 ก.พ. 2567
  • 668
กรมทะเล จับมือ สสส.  ผนึกกำลังภาคพลเมือง ถ่ายทอดองค์ความรู้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเวทีเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 15 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน พร้อมกันนี้ ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงความสำคัญและการร่วมมือการดำเนินงานของโครงการฯ ในการนี้มีนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ โรงแรมอนันดา ลันตา รีสอร์ท ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 

 

          การเสวนาในครั้งมี ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายถึงปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย พร้อมทั้งสาธิตการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดรูปตัดชายหาดและบันทึกผลลงระบบเทคโนโลยี Beach Monitoring :BMON จากนั้น อธิบดีฯ นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลงพื้นที่ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดรูปตัดชายหาดฯ จริง รวมถึงสรุปผลการปฏิบัติภาคสนามในพื้นที่อีกด้วย

 

 


เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: ณัฏฐพล หนูเทศ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง