DMCR NEWS

กรมทะเล หารือ SCG นำเทคโนโลยี 3D printing ยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 9 ก.พ. 2567
  • 423
กรมทะเล หารือ SCG นำเทคโนโลยี 3D printing ยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ SCG ถึงการนำเทคโนโลยี 3D printing มาสร้างหัวหาดเทียม และสร้างปะการังเทียม โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ในการนี้ มีผู้แทนจาก SCG นำโดยคุณกัลยา วรุณโณ Green Solution and New Business Marketing Director คุณปวรรต สุขประเสริฐ Decorative Solution Marketing Manager คุณวรเทพ ดรรชนีกุล ผู้จัดการกลยุทธ์รัฐสัมพันธ์ และคุณกัลย์กมล เสาวแสง
ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

 

 

 

          การประชุมในครั้งนี้ ได้หารือถึงการนำเทคโนโลยี 3D printing มาต่อยอดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของตัวอ่อนปะการัง และคืนความสมบูรณ์พร้อมรักษาสมดุลของระบบนิเวศแนวปะการังและสัตว์น้ำ ใต้ท้องทะเลไทย เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกรมฯ มีเป้าหมายนำพื้นที่เกาะมันในเป็นพื้นที่ต้นแบบ ของการนำเทคโนโลยีฯ มาสร้างปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งหารือถึงการนำเทคโนโลยีฯ มาช่วยในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  อีกด้วย

เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง