DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมกับเครือข่าย ประชุมหารือแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ไขปัญหาชุมชนชายฝั่งและชาวประมงพื้นบ้าน

  • 9 ก.พ. 2567
  • 518
กรม ทช. ร่วมกับเครือข่าย ประชุมหารือแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ไขปัญหาชุมชนชายฝั่งและชาวประมงพื้นบ้าน

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ไขปัญหาชุมชนชายฝั่ง และชาวประมงพื้นบ้าน โดยมีผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ผู้อำนวยการกองจัดการชุมขนชายฝั่งและเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ในการนี้มีผู้แทนจาก สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิอันดามัน และเครือข่ายชุมชนชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

 

 

         การประชุมในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนชายฝั่ง ชาวประมงพื้นบ้าน และรักษาความสมดุล ยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน โดยที่ประชุมได้หารือถึง 6 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การร่วมทำงานพื้นท่ีเขตคุ้มครองทางทะเลชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเพิ่มพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบชุมชนร่วมดำเนินการ 2) การร่วมทำงานป่าชายเลนชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนชุมชน 3) การแก้ไขปัญหาท่ีอยู่ของสมาชิกเครือข่าย ในเขต ทช. / สิทธิในการบริหารทรัพยากร / ความมั่นคงในการต้ังถิ่นฐาน / การพัฒนาคุณภาพชีวิต/ การเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ 4) การหาแนวทางแก้ไขปัญหา พื้นที่สำหรับการทำคานเรือชาวประมงพื้นบ้าน และสะพานขึ้นปลา ในเขต ทช. 5) การจัดการคาร์บอนเครดิตในเขตป่าเลน 6) กรณีปัญหาวิกฤติหญ้าทะเลในอันดามัน

 

 

 

เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง