DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมกับ JICA และจุฬาฯ เพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พัฒนาและวิจัยด้านขยะทะเล

  • 27 มี.ค. 2567
  • 484
กรมทะเล ร่วมกับ JICA และจุฬาฯ เพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พัฒนาและวิจัยด้านขยะทะเล

          วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรม ทช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA นำโดย Mr.Kazuya SUZUKI, Chief Representative และคณะ รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อหารือแนวทางการศึกษาวิจัยผลกระทบของขยะทะเลและไมโครพลาสติกที่มีผลต่อสัตว์ทะเลและมนุษย์ กำหนดแนวทางการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้รู้จักลดและคัดแยกขยะเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะเหล่านี้ไหลลงสู่ทะเล ด้วยหลักการ 3Rs ลดการใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle) การจัดตั้ง Excellent Center, Training Center และ Research Center อันจะนำมาซึ่งข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรการหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะทะเลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง