DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมของกระทรวง ทส. ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 67

  • 24 เม.ย. 2567
  • 301
กรม ทช. ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมของกระทรวง ทส. ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 67

     วันที่ 24 เมษายน 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2567 โดยมีนายนพดล พลเสน เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขานุการ รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้มีนางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทส. รองโฆษกกระทรวงฯ ดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง ทส. ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกระทรวง ทส. (กรมป่าไม้ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารกระทรวง ทส. 
     ทั้งนี้ กรม ทช. ได้นำเสนอ 2 กิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2567 ประกอบด้วย วันป่าชายเลนแห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 10 พฤษภาคม และวันทะเลโลก ที่จะจัดขึ้นวันที่ 8 มิถุนายน ในโอกาสนี้ เลขานุการ รมว.ทส. ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ต้องสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกด้วย

 

 

 

เขียนข่าว/ช่างภาพ: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง