DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 จังหวัดสมุทรสาคร

  • 18 มิ.ย. 2567
  • 73
กรมทะเล ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 จังหวัดสมุทรสาคร

          วันที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นาวาเอกนที ศรีบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้ความและสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สร้างความตระหนักรู้ถึงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อ เหมาะสม และบรรยายสร้างความตระหนักรู้ถึงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 80 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง