DMCR NEWS

กรมทะเล ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล PMQA 4.0

  • 9 ก.ค. 2567
  • 302
กรมทะเล ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล PMQA 4.0

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหารในสังกัดกรม ทช.  ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล PMQA 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (site visit) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำเสนอพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ การสร้างการเปลี่ยนแปลง ผลการปรับปรุงความเป็น 4.0 และแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต รวมถึงตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมรับคำแนะนำ

 

 

          จากนั้น อธิบดี ทช. ได้นำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่โดดเด่น ประกอบด้วยโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต การจัดการพื้นที่ทางทะเลระดับท้องถิ่น (LMMAs) เกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเล การขึ้นทะเบียนเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ผลกระทบของขยะทะเลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก การบูรณาการบริหารจัดการขยะทะเล ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ให้มีความทันต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

  

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: ณัฏฐพล หนูเทศ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง