DMCR MULTIMEDIA

อทช. เปิดประชุมบูรณาการความร่วมมือการจัดการขยะพลาสติกของไทย

  • 23 พ.ย. 2561
  • 445

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.61 ที่ห้องประชุมลีโอ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อธิบดี ทช.) เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและโครงการขยะทะเลและชุมชนชายฝั่ง (MARPLASTICCs) และหารือแนวทางการจัดการขยะพลาสติกของไทยเพื่อลดวิกฤตปัญหาขยะทะเล โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พร้อมด้วยนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกระทรวง ทส. องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) องค์กรความร่วมมือเพื่อพัฒนานานาชาติแห่งประเทศสวีเดน (SIDA) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมประมง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับโครงการ MARPLASTICCs ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ ที่มีประเทศไทยและเวียดนามเป็นประเทศนำร่อง ร่วมกับประเทศแอฟริกาใต้ โมซัมบิก และเคนย่า รวม 5 ประเทศ