DMCR MULTIMEDIA

รัฐมนตรีวราวุธ และคณะลงพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ติดตามปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

  • 19 ส.ค. 2563
  • 31

วันที่ 7กรกฎาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ณ พระราชนิเวศมฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปัจจุบันมีโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาประกอบไปด้วยเขื่อนกันคลื่น เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย และกำแพงป้องกันคลื่น ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากโครงสร้างดังกล่าวทำให้ส่งผลต่อทัศนียภาพด้านหน้าพระราชนิเวศน์ฯ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และยังส่งผลให้เกิดการกัดเซาะต่อพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้เขื่อนกันคลื่นบริเวณปากคลองบางตราน้อย และคลองบางตราใหญ่ ทำให้เกิดการรุกล้ำของน้ำเค็ม จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และทีมนักวิชาการได้เสนอแนวทางออกในการแก้ปัญหา โดยระยะแรกอาจต้องปรับปรุงโครงสร้างประเภทรอดักทราย เพื่อปรับทัศนียภาพให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสังเกตุการเปลี่ยนแปลง ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลรุกล้ำอาจจะมีกั้นน้ำในบางช่วง แต่ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบหมายให้ กรม ทช. ดำเนินการปรับโครงสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยให้ทีมนักวิชาการศึกษาวิจัยรูปแบบการปรับภูมิทัศน์ เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศธรรมชาติ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตรของโบราณ รวมถึงไม่ผลกระทบบริเวณพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วย