DMCR MULTIMEDIA

อธิบดี ทช. เปิดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • 20 ส.ค. 2563
  • 34

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เครือข่าย ทสม. และภาคีร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง” โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรม ทช. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เครือข่าย ทสม. จังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและถือเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และเครือข่าย ทสม. จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดย ส่วนสื่อสารองค์กร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง