DMCR MULTIMEDIA

ทช. ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

  • 11 ก.พ. 2565
  • 95

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา นโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคทช. ครบรอบ 1 ปี พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ในโอกาสนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 11 หน่วยงาน ในการบูรณาการความร่วมมือในการเชื่อมโยง ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้แสดงเจตจำนงในความร่วมมือที่จะส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลทางด้านที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบ ทั้งการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ การพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ การจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาประเทศตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและแผนระดับชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม