DMCR NEWS

ทช. ร่วมหารือซักซ้อมโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19

  • 30 พ.ค. 2563
  • 929
ทช. ร่วมหารือซักซ้อมโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินงานโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ตลอดจนคณะผู้บริหาร ทส. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวง ทส. 
         สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ทั้งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมป่าไม้ (ปม.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) อีกทั้ง ให้กำหนดกรอบแนวทาง ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานกำหนดแบบฟอร์มการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อให้ปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้ ทส. ทราบ ต่อไป โดยในส่วนการดำเนินโครงการของ ทช. จะช่วยเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 จำนวน 675 คน 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง