DMCR NEWS

อธิบดี ทช. เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 26

  • 1 มิ.ย. 2563
  • 884
อธิบดี ทช. เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 26

          วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปก.ทส.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 26 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 (ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัยฯ) อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          จากนั้น ปก.ทส. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการทุกคน ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ดูแล อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 9 วัน ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 124 คน ซึ่งจะอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้แอบพลิเคชัน Microsoft Teams

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง