DMCR NEWS

ทช. ร่วมบรรยายอบรมนักบริหารระดับกลาง ทส. รุ่นแรก

  • 10 ธ.ค. 2564
  • 843
ทช. ร่วมบรรยายอบรมนักบริหารระดับกลาง ทส. รุ่นแรก

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ ๑ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจของหน่วยงาน หลักการบริหาร และแนวทางการเชื่อมโยง การทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) จากห้องสำนักงานรองอธิบดี ไปยังห้องถ่ายทอดสด ชั้น ๑ อาคารกระทรวง ทส. ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการ ในสังกัด ทส. ๕๓ คน ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส เพื่อให้มีคุณสมบัติประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งในระดับสูงต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง