DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 10 ธ.ค. 2564
  • 872
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

๑๐ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วันรัฐธรรมนูญ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง