DMCR NEWS

เปิดเวทีชี้แจงก่อนสร้างท่าเทียบเรือคลองใหญ่

  • 2 มิ.ย. 2557
  • 2,323
เปิดเวทีชี้แจงก่อนสร้างท่าเทียบเรือคลองใหญ่

กรมเจ้าท่าเปิดเวทีชี้แจงก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 02-09-54

นาย ชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายพงษ์วรรณ จารุเดชา รองอธิบดีกรมเจ้าท่าร่วมกันเปิดเวทีประชุมชี้แจงก่อนดำเนินโครงการก่อสร้าง ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ซึ่งกรมเจ้าท่า และกิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิคจำกัด ผู้รับเหมาโครงการร่วมดำเนินการจัดขึ้นที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

นายพงษ์วรรณ จารุเดชารองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า การจัดเวทีประชุมชี้แจงในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่และนำเสนอแผนงาน ก่อสร้าง มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน

สำหรับการดำเนินโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ตามแผนงานก่อสร้างท่าเรือโลจิ สติกส์ ของกรมเจ้าท่าโดยได้มีการลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค จำกัด ดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการขนส่งสินค้า ท่องเที่ยวและโดยสารเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านส่วนรูปแบบของท่าเทียบเรือแห่งนี้มีลักษณะที่เป็นสะพ านเท่าเรือยาว 2,058 เมตร พร้อมท่าเรืออเนกประสงค์และท่องเที่ยว ท่าเรือตรวจการณ์ ท่าเรือประมงแนวกันคลื่นยาว 1,000 เมตรนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าขาเข้าและขาออก อาคารโกดังสินค้าอาคารทหารเรือ อาคารบริการนักท่องเที่ยว รวมถึงอาคารโรงอาหารและอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ โดยมีมูลค่าของโครงการทั้งสิ้น 1,295.1 ล้านบาท ใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญารวม 990 วัน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง