DMCR MULTIMEDIA

สารคดีออนไลน์
18 ม.ค. 2562

ทช. หารือ คกก. ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 ม.ค. 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ การสำรวจและติดตามประเมินสถานภาพทรัพยากรแนวปะการังของประเทศไทย รวมทั้งเรื่องสถานการณ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกับ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ที่ผ่านมา และการบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการตามวาระการประชุม ในการนี้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะกรรมการ และผู้แทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้บริหารจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกองทัพบก และกองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

จำนวน 439 รายการ